[PLATY] Valorizácia platov v roku 2023

Valorization of salaries in 2023

Milí študenti a zamestnanci SAV,

v roku 2023 bude prebiehať valorizácia platov, čo v praxi znamená, že od 1.1.2023 sa navýši hrubá mzda o 10% a od 1.9.2023 13%. V tabuľke zo Slov-Lex si viete pozrieť výšku svojej hrubej mzdy od 1.1.2023 Na výplatnej páske si viete nájsť informáciu do ktorej platovej triedy a stupňa ste zaradení. Samozrejme, valorizovaná suma sa objaví na vašej februárovej výplatnej páske.

Keďže od tabuľkových platov sa odvíjajú aj doktorandské štipendiá, budú sa zvyšovať aj tie. Ich výška je v súčasnosti zhodná s platovou tarifou 6.1 (6. platová trieda a 1. stupeň pred minimovkou) a 7.1 (7. platová trieda a 1. stupeň po minimovke). Štipendiá by mali byť po novom teda:

915,50 EUR pred minimovkou

1066,00 EUR po minimovke

Dodatočné upozornenie: Podobne ako decembrová výplata zamestnancov, aj doktorandské štipendium za december by malo prísť už v decembri. Aby ste neboli prekvapení, že ste dostali v decembri 2 štipendiá a v januári žiadne.

Od 1.1.2023 je zvýšená aj hodnota stravovacieho lístka (resp. stravovacieho príspevku), a to na (minimálnych) 5,10 EUR. Doktorandi stravné k štipendiu nedostávajú, ale ako študenti môžu využiť príspevok na stravovanie v stravovacích zariadeniach fakulty alebo internátu cez kartu ISIC. V našej jedálni SAV sa príspevok uplatniť stále nedá.

Ešte jedna info k doktorandským štipendiám – od budúceho roka zavádza SAV odmeňovanie doktorandov vo forme motivačného štipendia.

English below

Dear students and employees of SAS,

in 2023, there will be a salary valorization in Slovakia, which means that the gross salary is going to be increased by 10% from 1.1.2023  and by 13% from 1.9.2023. In the table from Slov-Lex, you can see the amount of your gross salary from 1.1.2023. You can find the information on your payroll tape on which salary class and grade you are assigned in. Of course, the valorized amount will appear on your February payroll tape.

Since PhD scholarships also depend on the salary table, they are going to be increased as well. The amount is currently the same as salary scale 6.1 (6th salary class and 1st step before the minimal thesis) and 7.1 (7th salary class and 1st step after the minimal thesis). Scholarships should be as follows:

EUR 915.50 before the minimal thesis

EUR 1066.00 after the minimal thesis

Additional note: Similar to the employee salary in December, PhD scholarship should be also paid out in December. Do not be surprised that you will receive 2 scholarships in December and none in January.

From 1.1.2023, the value of the meal ticket (or meal allowance) is going to be increased to (minimum) EUR 5.10. PhD students do not receive a meal allowance, but they can use the discount for the meals in the faculty or dormitory canteens via the ISIC card. It is still not possible to apply the discount in our SAS canteen.

One more piece of information about PhD scholarships – Next year, SAS is going to introduce a system of incentive scholarships for doctoral students.