Return to Dokumenty

Štatút skupiny

StiahnuťPDF štatút v PDF formáte.


1.ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 • Skupina Mladí vedci SAV, ďalej len „skupina“, je skupina združujúca študentov, ktorí študujú na SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii v rámci III. stupňa vysokoškolského vzdelania, mladých vedeckých pracovníkov SAV do dovŕšenia 36. rokov a všetkých ostatných mladých ľudí pracujúcich na SAV do dovŕšenia 36. rokov, ďalej len „mladí“. Vnútorné pomery, organizáciu a fungovanie skupiny upravuje Štatút skupiny Mladí vedci SAV, ďalej len „štatút“.
 • Skupina má za úlohu najmä spájať všetkých mladých na SAV a vytvoriť komunikačnú sieť všetkých mladých na SAV.
 • Sídlom skupiny je ústav súčasného Predsedu skupiny (ďalej časť 4.2.).

2.POSLANIE A HLAVNÉ ÚLOHY SKUPINY

Poslaním skupiny je najmä:

 • vytvárať informačnú sieť mladých pracovníkov a doktorandov na SAV,
 • napomáhať svojimi aktivitami zlepšovaniu spolupráce medzi mladými na SAV,
 • venovať sa vzdelávacej činnosti a podpore rozvoja svojich členov,
 • vytvárať povedomie o štúdiu na SAV medzi študentami vysokých škôl a univerzít,
 • propagovať aktivity, ciele a potreby skupiny vo verejnej sfére a vytvárať tak povedomie o existencii skupiny mladých aktívnych vedcov.

3. ČLENSTVO V SKUPINE

Členmi skupiny sú automaticky:

 • študentky a študenti študujúci na SAV, vrátane tých ktorý študujú na SAV ako na externej vzdelávacej inštitúcii, v rámci III. stupňa vysokoškolského vzdelania, ktorí majú školiteľa zo SAV, alebo vykonávajú nosnú časť vedeckej činnosti na ústave SAV.
 • vedecké pracovníčky a pracovníci pracujúci na SAV do dovŕšenia 36. roku života

Členstvo skupiny je bezplatné.

Ostatní zamestnanci SAV s vekom do dovŕšenia 36 rokov (technickí a odborní pracovníci, iné), ktorí majú záujem sa podieľať na fungovaní skupiny si o členstvo môžu dobrovoľne požiadať zaslaním emailu aspoň jednému členovi z Vedenia skupiny obsahujúcim meno a priezvisko, vek, ústav SAV na adresu vedenia skupiny, so súhlasom vstupu do skupiny.

Ďalej sa bude používať označenie „člen“ / „členovia“.

3.1 Práva a povinnosti členov

Člen skupiny má právo:

 • voliť a byť volený do všetkých orgánov skupiny,
 • podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach skupiny,
 • byť informovaný o činnosti vedenia, činnostiach skupiny a všetkých jej podujatiach,
 • zúčastňovať sa na organizovaných podujatiach,
 • prednostne získavať informácie, ktoré skupiny vydáva alebo ináč zabezpečuje,
 • používať prostriedky a zariadenia, ktoré má skupina k dispozícii pre svoju činnosť.

Člen skupiny má povinnosť:

 • zachovávať ustanovenia stanov skupiny a plniť platné rozhodnutia jej orgánov,
 • aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh skupiny a hájiť jej záujmy.

3.2 Zánik členstva

Členstvo v skupine zaniká:

 • prekročením vekovej hranice člena,
 • odchodom člena zo SAV,
 • prerušením alebo ukončením štúdia,
 • dobrovoľným vystúpením zo skupiny,
 • smrťou,
 • zrušením členstva.

Členstvo môže byť zrušené ak je konanie alebo činnosť riadneho člena skupiny v rozpore s jej stanovami. O zrušení členstva rozhoduje vedenie skupiny na základe zdôvodneného návrhu ktoréhokoľvek člena skupiny.

4. ORGÁNY SKUPINY

Orgánmi skupiny sú:

 • Valné zhromaždenie
  • Valné zhromaždenie je skupina delegátov/zástupcov členov skupiny za všetky jednotlivé ústavy SAV. Riadne valné zhromaždenie zvoláva vedenie najmenej raz za jeden rok. Je najdôležitejším poradným orgánom vedenia skupiny. Zástupca doktorandov a mladých ústavu SAV je zvyčajne voleným zástupcom doktorandami a mladými vedeckými pracovníkmi na ústave. V prípade, že ústav nemá založené radu doktorandov na ústave, môže sa valného zhromaždenia zúčastniť akýkoľvek doktorand/mladý vedecký pracovník z ústavu. Valné zhromaždenie je uznášania schopné v prípade, ak sa zúčastní zasadnutia aspoň polovica zástupcov všetkých ústavov SAV. Valného zhromaždenia sa zároveň musí zúčastniť aj vedenie skupiny. Valné zhromaždenie môže svojimi uzneseniami zaviazať a/alebo poveriť úlohami vedenie skupiny.
 • Vedenie
  • Výkonným orgánom skupiny je vedenie, ktoré vedie skupinu v období vo funkčnom období medzi voľbami. Vedenie je volené z členov skupiny každé dva roky a skladá sa z predsedníctva a tímlídrov (tímlíder je človek zodpovedný za určitú oblasť fungovania skupiny a ich počet sa určí podľa potreby). Vedenie je povinné na konci svojho funkčného obdobia zorganizovať ďalšie voľby.
 • Predsedníctvo

 4.1 Úlohy vedenia skupiny

Hlavnými úlohami skupiny je:

 • zabezpečovať plnenie poslania a úloh skupiny a komunikovať s vedením SAV,
 • zastupovať záujmy študentov pri rokovaniach na úrovni riadenia SAV (Snem SAV, Predsedníctvo SAV, ostatné, komisie, a iné).
 • umožniť lepšiu komunikáciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s vedením SAV,
 • podieľať sa poradným hlasom na koordinácii doktorandského štúdia na SAV, aktívne sa podieľať na vytváraní lepších podmienok štúdia na SAV,

Hlavnou úlohou tímlídrov je zabezpečenie plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z cieľov skupiny. Pre potreby plnenia úloh je možné zostaviť tím ľudí, s pomocou ktorých bude plniť úlohy daného tímu. Tímy spolupracujú za účelom splnenia všetkých úloh skupiny. Dôležitosťou tímu sú si vzájomne ekvivalentné. Pre potreby skupiny môže byť počet pracovných skupín upravený. Existujú 3 tímy, v abecednom poradí:

 1. Komunikačný tím má za úlohu zviditeľňovanie skupiny a jej aktivít na internete a sociálnych sieťach.
 2. Náborový tím má za úlohu získavať kontakty na mladých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo všetkých ústavov SAV a vytváranie propagačných materiálov (letáky, newsletter, …)
 3. Popularizačný tím má za úlohu organizáciu vedeckých aktivít, seminárov, školení, workshopov atď. pre členov skupiny.

4.2 Voľby vedenia skupiny

 • Voľby vedenia skupiny sa konajú každý druhý rok začiatkom zimného semestra. Kandidovať môže každý člen skupiny (s vekom 35-). Voličom je každý člen skupiny.
 • Všetky pravidlá volieb do vedenia skupiny musia byť zverejnené vopred pred voľbami a počas konania volieb sa nesmú nijak upravovať.
 • Spravidla sa volia 3 kandidáti do predsedníctva skupiny a kandidáti na miesto tímlídrov pracovných skupín, t.j. počet je závislý od momentálneho počtu pracovných skupín.

Do vedenia skupiny sú zvolení kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Predsedníctvom sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasov, tak aby boli zástupcovia jednotlivých oddelení. Predseda skupiny je kandidát s najvyšším počtom hlasov.

V prípade nezvolenia niektorého člena predsedníctva sa budú najneskôr do troch mesiacov konať dodatočné voľby.

5. ZÁNIK SKUPINY

Skupina môže byť zrušená:

 • ak stratí zmysel,
 • z dôvodu neaktivity členov,
 • z dôvodu neaktivity vedenia

Tieto stanovy nadobudli platnosť 1.1.2019.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/dokumenty/statut