You are currently viewing Mobilita pre slovenských doktorandov v CEFRESe

Mobilita pre slovenských doktorandov v CEFRESe

Mobility for Slovak doctoral students in CEFRES

Výzva na podávanie žiadostí pre doktorandov od 2. ročníka PhD. štúdia zo Slovenskej akadémia vied alebo Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Termín na podanie žiadosti: do 15. apríla 2023

Trvanie mobility: od 1. septembra 2023 do 31. mája 2024

Slovenská akadémia vied (SAV), Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK), Francúzsky inštitút na Slovensku (FIS) a Francúzsky ústav pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) ponúkajú 9-mesačný mobilitný grant v inštitúcii CEFRES (Praha) pre všetkých doktorandov SAV alebo FiF UK, ktorí sú najmenej v 2. ročníku PhD. štúdia.

Výška grantu je 500 EUR/mesiac, pričom vybraným uchádzačom bude zároveň plynúť doktorandské štipendium na SAV alebo FiF UK. Dobrá znalosť anlického jazyka je nutná, znalosť francúzskeho jazyka je vítaná. Vybraní PhD. študenti sa pripoja k multidisciplinárnemu CEFRES tímu a budú sa aktívne zapájať do vedeckého života v centre. Zároveň sa bude od nich vyžadovať, aby prispeli do jednej z CEFRES výskumných oblastí.

Vybraní doktorandi budú pracovať v medzinárodnom výskumnom centre, budú prezentovať svoju prácu na medzinárodnom seminári CEFRES a budú mať možnosť organizovať vedecké podujatie (workshop, konferencia…) s finančnou spoluúčasťou CEFRESu.

Žiadosť musí obsahovať ( AJ alebo FR jazyku):

 • Riadne vyplnenú prihlášku
 • Zhrnutie vášho výskumu (3 – 4 strany max.), ciele a vstupy výskumu, metodologický a teoretický rámec, prvé výstupy od začiatku výskumu
 • Súčasný stav výskumu prezentovaný v 1-stranovej bibliografii
 • Motivačný list, ktorý odpovedá na dve otázky: Ako prispeje váš výskum k výskumným oblastiam CEFRESu? (450 slov) Aký prínos bude mať CEFRES pre váš výskum? (300 slov)
 • Dva akademické odporúčacie listy (z toho jeden od školiteľa)
 • CV so zoznamom publikácií
 • Vyžaduje sa iba od doktorandov SAV: súhlasný list od riaditeľa organizácie SAV, v ktorom vyjadruje podporu žiadateľovi (v anglickom alebo francúzskom jazyku)
 • Vyžaduje sa iba od doktorandov SAV: súhlasný list od dekana fakulty, na ktorej žiadateľ študuje (v anglickom alebo francúzskom jazyku)

Prihlášky sa posielajú elektronicky v PDF formáte s názvom “Young fellow – vaše priezvisko” na adresu: claire.madl@cefres.cz Prihláška musí byť kompletná.

Pre záujemcov bude zorganizovaný informatívny webinár dňa 29. marca 2023 od 10.00 do 12.00 hod., v rámci ktorého budú zodpovedané otázky ohľadom žiadosti a programu.

Žiadosti budú posudzované spoločnou komisiou SAV – FiF UK – CEFRES. Výsledky užšieho výberu budú známe 22. mája 2023. Vybraní kandidáti budú pozvaní na vidoekonferenčný pohovor v týždni od 29. mája 2023. Výsledky budú oznámené najneskôr 7. júna 2023.

Prípadné otázky ohľadom žiadosti adresujte na:

 • Michal Kšiňan (zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky SAV), ksinan@up.upsav.sk
 • Aneta Világi (prodekanka pre medzinárodné vzťahy, FiF UK), aneta.vilagi@uniba.sk
 • Claire Mádl (zástupkyňa riaditeľa, CEFRES), claire@cefres.cz

Pridaj komentár