Stretnutie s pracovníčkou Archívu SAV

Dňa 06. 07. 2020 sa konalo stretnutie predsedníčky platformy Mladí vedci SAV – Terézie Valkovičovej s pracovníčkou Archívu SAV – Kristínou Majerovou, s cieľom dohodnúť uchovávanie a odovzdávanie registratúry.


Predsedníčka platformy predstavila štruktúru registratúry, ktorá z jej činnosti vzniká. Podobu tlačeného a podpísaného originálu majú normatívne dokumenty (štatút), zápisnice zo zasadnutí vedenia spolku a propagačné letáky. Komunikácia navonok prebieha prostredníctvom facebooku a webstránky mladi.sav.sk, kde sú uverejňované ďalšie dokumenty a informácie o činnosti skupiny.

Archív SAV prejavil záujem o perspektívne zhromažďovanie registratúry platformy, pretože ju hodnotí ako dokumentárne hodnotnú. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o neoficiálnu platformu mimo organizačnej štruktúry SAV, vytvorí archív nový spis o fonde. Dokumenty z činnosti skupiny budú zástupcovia skupiny odovzdávať do archívu v pravidelných intervaloch, spravidla pri zmene vedenia (po voľbách), pričom odovzdané dokumenty budú tvoriť základ budúceho archívneho fondu.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/stretnutie-archiv

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.