Nový štatút skupiny Mladí vedci SAV

Po dlhých mesiacoch úprav a zapracovania pripomienok vstúpil do platnosti nový štatút skupiny Mladí vedci SAV.

Prečítajte si jeho aktuálne znenie a najdôležitejšie zmeny.

PDF Štatút skupiny platný od 21.3.2022

Medzi najdôležitejšie zmeny patrí:

  • úprava členstva – vznik riadneho a voľného členstva, zmena registrácií
  • úprava práv a povinností členov – najmä úprava pri prerušení štúdia doktorandov
  • úprava pravidiel pre valné zhromaždenie – definícia “oprávnených organizácií”, možnosti pre zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia atď.
  • zmena názvu: “Predsedníctvo MVS” na “Výbor MVS”
  • definovanie právomocí výboru MVS a zrušenie tímov
  • komplexné prepracovanie systému volieb do výboru MVS
  • úprava pravidiel pre zánik skupiny

Prvé kolo pripomienok prebehlo v období od 10.1.2022 do 31.1.2022. Ďalšie pripomienky k štatútu MVS boli zapracované v období od 2.3.2022 do 7.3.2022. Štatút MVS schválilo Predsedníctvo MVS prostredníctvom per rollam hlasovania dňa 18.3.2022. Schvaľovala sa v poradí 9. verzia pripomienkovaného štatútu MVS. Riadni členovia MVS sa mohli posledný krát k zmenám v Štatúte vyjadrovať počas obdobia od 23.3.2022 do 27.3.2022. Žiadne ďalšie pripomienky neboli doručené.

Všetkým aktívnym členom a sympatizantom, ktorí akokoľvek prispeli k pozitívnym zmenám, ďakujeme!

V zmysle nového štatútu MVS je na akékoľvek zmeny štatútu MVS oprávnené už len Valné zhromaždenie MVS.

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/statut-2022

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.