[SEMINÁR] Komunikačné a prezentačné zručnosti

English below

Je tu pre vás skvelá príležitosť osvojiť si potrebné zručnosti na prezentovanie svojich vedeckých výsledkov v kurze organizovaným SAV – „Komunikačné a prezentačné zručnosti“. Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí budú prezentovať výsledky svojej práce na konferenciách ale aj pre pedagógov, ktorí chcú osviežiť svoje prednášky. Taktiež sa naučíte komunikovať svoj výskum smerom k laickému publiku, zlepšite zvládanie trémy či zlepšíte svoju schopnosť zaujať publikum.

Kurz sa uskutoční v 23.-24. mája (v utorok a v stredu) v Bratislave v Pavilóne lekárskych vied v areáli SAV na Patrónke od 9:00 do 17:00, s prestávkami na občerstvenie a obed. Obed si účastníci zabezpečia sami.

Účasť na kurze je bezplatná, kurzy je určené pre všetkých doktorandov s výnimkou košických, pre ktorých bude ponúknutý na jeseň kurz v Košiciach. Na jeseň bude ponúknutý aj kurz v anglickom jazyku.

Prihlasovanie na kurz tu:

https://docs.google.com/forms/d/1U6ySBqbbrnoprPcizGCYDDTMg1V_7-Y8YBFBWRuX7hE/edit

Celý kurz je veľmi interaktívny, preto je počet účastníkov limitovaný na 12.

Kurz bude v slovenskom jazyku

There is a great opportunity for you to learn the necessary skills to present your scientific results in a course organized by the SAS – “Communication and Presentation Skills”. The course is suitable not only for all those, who will present the results of their work at conferences but also for educators who want to refresh their lectures. You will also learn how to communicate your research to a lay audience, improve your management of stage fright, or to improve your ability to captivate an audience.

The course will take place on 23-24 May (Tuesdays and Wednesdays) in Bratislava at the Pavilion of Medical Sciences on the SAV campus in Patrónka from 9:00 to 17:00, with breaks for refreshments and lunch. Lunch will not be provided by the organizers.

Participation in the course is free of charge, and the course is open to all Ph.D. students, except for those from Košice, for whom a course will be offered in the autumn in Košice. A course in English will also be offered in the fall.

Registration for the course can be found here:

https://docs.google.com/forms/d/1U6ySBqbbrnoprPcizGCYDDTMg1V_7-Y8YBFBWRuX7hE/edit

The whole course is very interactive, so the number of participants is limited to 12.

The course will be in Slovak language

Pridaj komentár