[Predsedníctvo SAV] Stretnutie s doktorandmi

[SAS Presidium] Meeting with doctoral students

### English below ###

Milé doktorandky, milí doktorandi,

V minulom roku PSAV schválilo viaceré zmeny v organizácii doktorandského štúdia. Najzávažnejšou je zmena výpočtu kvót pre prijímanie nových doktorandov. Bolo zavedené aj motivačné štipendium, ktoré nahradí celoplošné odmeny. Začali sme s organizovaním celoakademických doktorandských seminárov a pripravujeme doktorandskú školu, ktorá nahradí jednotlivé nezávislé kurzy.

Prof. Lacinová by Vás preto rada pozvala na stretnutie s diskusiou dňa:

  • 20. 1. o 14:00 v aule na Watsonovej ulici v Košiciach (iba osobné stretnutie)
  • 2. 2. o 11:30 v aule SAV na Dúbravskej ceste 9 (bude aj vysielané s možnosťou klásť otázky cez sli.do).

Viac informácii e-mailom – lacinova@up.upsav.sk


Dear PhD students,

Last year the SAS Presidium approved several changes in the doctoral studies schemes. The most important is the change in the calculation of quotas for the admission of new PhD students. An incentive scholarship has also been introduced to replace the full-time awards. We have started organising all-academic doctoral seminars and are preparing a doctoral school to replace individual independent courses.

Prof. Lacinová would therefore like to invite you to a meeting with a discussion of the day:

  • 20th of January at 2:00 p.m. in the auditorium on Watsonova Street in Košice (personal meeting only)
  • 2nd of February at 11:30 a.m. in the Slovak Academy of Sciences auditorium on Dúbravská Cesta 9 (it will also be broadcasted with the possibility to ask questions via SLI.do).

More information by e-mail – lacinova@up.upsav.sk