Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) – 3. výzva pre projekty na rok 2022

Informácie o 3. výzve na podávanie žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant), s termínom podania najneskôr 31.8.2021.

English below

Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) – ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka. V druhej výzve programu bolo podporených 30 žiadostí o grant zo 17 ústavov SAV.

Konečný termín na podávanie žiadostí o grant v 3. výzve programu je 31. augusta 2021.

Viac informácií o podmienkach programu, ako aj možnosti registrovať sa a podať žiadosť o grant nájdete na webstránke programu.

Svoje otázky ohľadom DoktoGrantu a doktorandského štúdia môžete položiť aj počas interaktívneho stretnutia na platforme Zoom. Na stretnutie sa netreba vopred registrovať. Na jedno stretnutie je limit 100 účastníkov.

Time: Jun 11, 2021 09:00 AM Budapest

https://us02web.zoom.us/j/85359695651?pwd=OVZjSEtEQXFrclE1citNT3R6WVQ2dz09

Passcode: PhDSK

Time: Jun 11, 2021 02:00 PM Budapest

https://us02web.zoom.us/j/85876872376?pwd=ejU2ZGVuVlZNUzJ5cFQwL0MvZ09uQT09

Passcode: PhDSK


Grant programme for the PhD students at SAS (DoktoGrant) – it is an activity of the Slovak Academy of Sciences whose goal to support scientific projects written by the students of intern doctoral studies carried out within the organizations of the SAS. The aim is to financially support valuable project proposals, which would form a comprehensive part within the framework of projects dealing with doctoral studies. Projects should be implemented within one year. The second call of the programme supported 30 grant applications from 17 SAS institutes.

The deadline for a grant-application submission is 31 of August 2021.

More information about the terms of the programme, a possibility to register, and application for a grant can be found on the programme’s website.

You can also ask your questions about DoktoGrant and doctoral studies during an interactive meeting on the Zoom platform. There is no need to register in advance for the meeting. There is a limit of 100 participants per meeting.

Time: Jun 11, 2021 11:00 AM Budapest

https://us02web.zoom.us/j/81292189335?pwd=MkVkUHFkRTBzcjYxZjJFV1c4Zjdadz09

Passcode: PhDEn

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/aktuality/program-grantov-pre-doktorandov-sav-doktogrant-3-vyzva-pre-projekty-na-rok-2022

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená.