Fond Štefana Schwarza september 2022

Aj tento rok môžu požiadať o Schwarzov fond absolventi doktorandského štúdia

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu absolventi doktorandského štúdia do 5 rokov od jeho ukončenia obhajobou zo Slovenska i zo zahraničia. Do obdobia 5 rokov od ukončenia doktorandského štúdia sa nezapočítava čas strávený na materskej a rodičovskej dovolenke (v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to teda zmena z pôvodných 4 rokov).

V prípade kandidátov zo Slovenska je podmienkou udelenia štipendia absolvovaný študijný pobyt v zahraničí v úhrnnej dĺžke minimálne 6 mesiacov, pričom jeden z pobytov musel trvať minimálne 3 mesiace. Vo výnimočných prípadoch môže Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium z tohto pravidla udeliť výnimku.

Kandidátmi nemôžu byť vedeckí pracovníci, ktorí už majú priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa.

Uchádzač musí mať počas trvania podpory z fondu 100 % pracovný úväzok v danej organizácii SAV a nesmie mať viac ako 50 % pracovný úväzok mimo nej.

V prípade, že už poberáte kompenzačný príspevok, po získaní Schwarzovho fondu bude kompenzačný príspevok pozastavený.

Rada SAV organizuje konkurzy, v ktorých vyhodnocuje predložené návrhy podľa kvality
a priorít SAV. Súčasťou konkurzov sú semináre s osobnou prezentáciou (resp. formou
videokonferencie) kandidátov. Konkurz sa organizuje raz ročne
s termínom uzávierky 30. septembra.

Prečítajte si celé znenie štatútu: