[DOKTOGRANT] OTVORENÁ 5. VÝZVA PROGRAMU DOKTOGRANT

English below

Slovenská akadémia vied vyhlásila 1. júna 2023 – 5. výzvu Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant). Výzvu na podávanie žiadostí o grant a prihlášku do programu si môžete pozrieť na stránke SAV a aj na domovskej stránke programu.

Grant pre doktorandov SAV (DoktoGrant) je aktivitou SAV, ktorej zámerom je podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka.

Konečný termín na podávanie žiadostí je 31. augusta 2023.

Viac informácií o podmienkach programu nájdete na webstránke programu.

The Slovak Academy of Sciences has announced on 1 June 2023 – the 5th call of the Grants Programme for Doctoral Students of the Slovak Academy of Sciences (DoktoGrant). The call for grant applications and the application form can be found on the SAV website and also on the homepage of the programme.

The SAV Doctoral Student Grant (DoktoGrant) is an activity of the SAV, which aims to support scientific projects of full-time doctoral students pursuing doctoral studies within SAV organisations. The aim is to financially support high-quality project proposals that will form a coherent part within the projects addressed during the PhD studies and that can be realised within one year.

The deadline for submission of grant applications is 31 August 2023.

For more information, please visit the programme’s website.