O nás – old

Mladí vedci SAV sú platformou pre diskusiu a komunikáciu týkajúcu sa otázok spoločného záujmu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov SAV. Status mladého vedca a vedkyne je definovaný voľne, primárne sa týka pracovníkov a pracovníčok mladších ako 35 rokov. Vek však nie je podmienkou pre možnosť podieľať sa na aktivitách Mladých vedcov SAV. Ide predovšetkým o priestor pre interaktívnu diskusiu, založený na princípe dobrovoľnosti, používajúci najnovšie metódy a komunikačné prostriedky, ktorých cieľom je podporiť spoluprácu medzi ústavmi SAV, vytvoriť tvorivé prostredie, prinášať inovatívne nápady v súvislosti s manažmentom vedy a uľahčovať multidisciplinárny výskum v rámci SAV.

Mladí vedci SAV sa odvolávajú na Bratislavskú deklaráciu mladých výskumníkov, ktorá bola predstavená počas slovenského predsedníctva Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v novembri 2016 v Bratislave a ktorá vyzýva na zatraktívnenie vedy pre mladých.

Mladí vedci SAV chcú v rámci svojej činnosti prispieť k plneniu nasledujúcich Všeobecných odporúčaní zahraničného hodnotiaceho panelu:
5.1 Doktorandské štúdium, kariérne možnosti post-doktorandov a posilnenie postavenia mladých vedeckých pracovníkov

 • Doktorandom a post-doktorandom pôsobiacim na ústavoch SAV by mal byť preto umožnený dostatočný osobný rozvoj, aby tak mohli maximalizovať svoj potenciál.
 • SAV sa odporúča, aby nahliadla do medzinárodných príkladov dobrej praxe, ktoré podporujú posilnenie postavenia mladých vedeckých pracovníkov.
 • Zriadenie „Akadémie mladých vedcov“ zloženej z vyváženého pomeru mladých vedeckých pracovníkov zo všetkých ústavov SAV by poskytlo spoločnú platformu pre diskusiu o otázkach spoločného záujmu a dokonca by mohlo podporiť multidisciplinárny výskum.
 • SAV sa odporúča, aby do osnov doktorandského štúdia zahrnula školenia všeobecných zručností vedeckých pracovníkov, ako napr. základy vedenia laboratória, projektový manažment, integrita výskumu (etika), príprava vedeckých projektov a prezentačné schopnosti.
 • Pre SAV by bolo prospešné, aby prevzala ustanovenia Európskej charty vedeckých pracovníkov a Kódexu náboru vedeckých pracovníkov, ktoré umožňujú ťažiť z výhod transparentného náboru a odmeňovanie doktorandov a post-doktorandských pracovníkov.

5.5 Vedenie ústavov SAV a zdieľanie osvedčených postupov

 • Ústavom SAV sa odporúča, aby medzi sebou vytvorili pevnejšie väzby, nielen na úrovni riaditeľov, ale aj medzi ústavmi v rámci oddelení vied a aj naprieč nimi.
 • Spoločné diskusie o doktorandských programoch, o možnostiach financovania, o zdieľaní infraštruktúry a o riešení administratívnych problémov môžu viesť k zvyšovaniu štandardov a nových príležitostí.
 • Ústavom SAV sa odporúča, aby podnikli kroky na zlepšenie vnútro-inštitucionálnej a medzi-inštitucionálnej komunikácie, a to vo forme spoločných seminárov a workshopov, ktoré by pomohli lepšiemu zdieľaniu informácií o otázkach, ako je pozývanie zahraničných rečníkov, získavanie nového vybavenia alebo využívanie dostupných možností financovania.

5.7 Multidisciplinárny výskum a spolupráca medzi ústavmi SAV

 • Odporúča sa, aby sa v rámci strategického foresightu venovala náležitá pozornosť multi-disciplinárnemu výskumu. SAV sa odporúča, aby vytvorila priaznivé prostredie pre multi-disciplinárny výskum a vyčlenila za týmto účelom dostatočné financie vo svojom rozpočte.

5.10 Publikačná prax a stimuly

 • Odporúča sa ústavom SAV, aby hľadali spôsoby ako spojiť svoje sily v záujme zvýšenia efektivity, kvality a viditeľnosti interných časopisov, v ktorých publikujú.

5.12 Financovanie ústavov SAV

 • SAV a Agentúre na podporu výskumu a vývoja sa odporúča, aby preskúmali možnosti vytvorenia osobitnej výzvy na podporu mladých vedeckých pracovníkov na začiatku ich kariéry po ukončení doktorandského štúdia, dávajúc prednosť tým, ktorí sa vracajú domov zo zahraničia.

5.13 Financovanie a riadenie výskumných infraštruktúr

 • SAV by mala v spolupráci s univerzitami zaškoľovať vedeckých pracovníkov a manažérov v tom, ako prevádzkovať výskumné infraštruktúry.
 • SAV sa odporúča, aby prevzala Zásady otvorenej vedy z dielne Európskej komisie a dohliadla na to, aby ústavy SAV dodržiavali princípy FAIR.
 • Vedeckí pracovníci by mali byť vyškolení v zdieľaní dát, otvorenej vede a otvorených inováciách.

Z programu 47. zasadnutia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied dňa 11. 5. 2017

Permanent link to this article: https://mladi.sav.sk/o-nas-old