You are currently viewing [WORKSHOP] Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP)

[WORKSHOP] Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP)

English below

VASP workshop zameraný na prácu s populárnym programovým balíkom VASP / Vienna Ab-initio Simulation Package. Cieľom online workshopu je prostredníctvom seminárov a praktických cvičení priblížiť dobrú prax používania VASPu na HPC systémoch. Podujatie je vhodné aj pre začiatočníkov a mierne pokročilých používateľov. Hands-on cvičenia budú realizované na systémoch Tetralith alebo LUMI.

Vstupné prerekvizity kurzu:

  • Základné skúsenosti s používaním príkazového riadku v prostredí Linux/Unix.
  • Základné znalosti teórie elektronických štruktúr a/alebo DFT sú výhodou.

Začiatok: 4. apríla o 8:00
Koniec: 5. apríla o 17:00


Teoretická časť (semináre) budú nahrávané a následne poslané účastníkom. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si, či sa chcete zúčastniť iba teoretickej časti alebo aj praktickej časti.

Workshop organizuje švédske Národné kompetenčné centrum pre HPC (ENCCS) v spolupráci s Národnou akademickou infraštruktúrou pre superpočítače vo Švédsku (NAISS).

Viac informácií o workshope.

Registrácia.


VASP workshop is focused on working with the popular VASP / Vienna Ab-initio Simulation Package. The aim of the online workshop is to introduce the good practice of using VASP on HPC systems through seminars and practical exercises. The event is also suitable for beginners and intermediate users. Hands-on exercises will be carried out on Tetralith or LUMI systems.

Entry prerequisites for the course:

  • Basic command line experience in a Linux/Unix environment
  • Basic knowledge of electronic structure theory and/or DFT is an advantage

Start: April 4 at 8:00 AM
End: April 5 at 5:00 PM

The theoretical part (seminars) will be recorded and then sent to the participants. When registering, you can choose whether you want to participate only in the theoretical part or also in the practical part.

The workshop is organized by the Swedish National Competence Center for HPC (ENCCS) in cooperation with the National Academic Infrastructure for Supercomputing Sweden (NAISS).

More information about the workshop.

Registration.