[VESMÍRNE STARTUPY A SCALEUPY] CASSINI Business Accelerator

Space Start-ups and Scale-ups (English at the end of the text)

Do 31. marca 2023 majú európske vesmírne startupy a scaleupy možnosť prihlásiť sa do CASSINI Business Accelerator. CASSINI Business Accelerator bude intenzívny šesťmesačný program v oblasti vesmírnych technológií. Ponúka obchodné a investičné poradenstvo na najvyššej úrovni, školenia, podujatia a počiatočné financovanie s cieľom zlepšiť schopnosť začínajúcich a rozširujúcich sa spoločností a dosiahnuť trvalý komerčný rast v oblasti vesmírnych aplikácií.

Účasť v akcelerátore ponúkne vesmírnym startupom a scaleupom:

 • mentoring 1 na 1 a podporu pri získavaní finančných prostriedkov,
 • medziodvetvové synergie medzi vesmírnymi a nevesmírnymi odvetviami,
 • orientáciu na medzinárodný rast, zameranie na predaj a investície,
 • hybridné školenia a e-learningové moduly,
 • prístup ku kľúčovým stakeholderom v celej Európe,
 • poukaz v hodnote 75 000 EUR pre startupy, ktoré úspešne dokončia program.

Timeline

 • Deadline na podávanie žiadostí: 31. marec 2023
 • Výber startupov: apríl 2023
 • Začiatok programu: 1. máj 2023

Viac informácií

English

Until March 31, 2023, European space startups and scaleups have the opportunity to apply to the CASSINI Business Accelerator. The CASSINI Business Accelerator will be an intensive six-month program in space technology. It offers top-level business and investment consulting, training, events, and seed funding to improve the ability of start-up and scale-up companies to achieve sustained commercial growth in space applications.

Participation in the accelerator will offer space startups and scaleups:

 • 1-on-1 mentoring and fundraising support,
 • cross-industry synergies between space and non-space industries,
 • orientation towards international growth, focus on sales and investments,
 • hybrid training and e-learning modules,
 • access to key stakeholders across Europe,
 • a voucher worth EUR 75,000 for startups that successfully complete the program.

Timeline

 • Application deadline: March 31, 2023
 • Startup selection: April 2023
 • Program Start: May 1, 2023

More information