Voľby
Mladí vedci SAV

Voľby prebiehú od 1. mája do 10. mája a môžeš si vybrať zo 7 kandidátov.

Hlasuj nižšie Viac informácií

PRAVIDLÁ VOLIEB
VEDENIA SKUPINY MLADÍ VEDCI SAV

ČÍTAJ POZORNE

Pravidlá volieb do výboru MVS upravuje štatút skupiny Mladí vedci SAV dostupný online (štatút MVS).

Účel volieb
• Zvoliť 6 členov výkonného orgánu MVS na funkčné obdobie 2022-2024.

Kandidáti
• Kandidátom môže byť každý riadny člen MVS v zmysle štatútu MVS (čl. III, ods. 1 a čl. VI, ods. 2) s vykonanou registráciou prostredníctvom webovej stránky MVS.
• Kandidát môže vykonať úplnú registráciu do 30. apríla 2022.
• Kandidát je povinný do určeného dátumu odoslať svoju krátku vizitku a fotku (ako samostatnú prílohu) v odporúčanej forme a rozsahu (viď forma vizitky) na  mladi-vedci@savba.sk

Forma vizitky
• Vizitka by mala obsahovať stručné informácie o kandidátovi a jeho vízie, čo by chcel robiť pre skupinu Mladí vedci SAV.
• Rozsah textu vizitky je maximálne 200 slov.
• K vizitke je potrebné pripojiť aj fotku kandidáta (ako samostatnú prílohu).

Návrh textu vizitky kandidáta:
Janko Hráško (Ing., PhD.)
Ústav výskumu hrachu SAV | 0. oddelenie | 29 rokov
Na PhD štúdium na ÚVH som nastúpil v roku 2013 a úspešne som ho ukončil minulý rok. Momentálne sa venujem výskumu vplyvu jedenia hrachu na výšku človeka.
V rámci skupiny mladých vedcov SAV by som sa snažil o zvýšenie získavania nových doktorandov nielen zo zahraničia ale aj z ríše fantázie.
Vo voľnom čase sa venujem najmä môjmu obľúbenému športu, basketbalu. Táto vizitka môže mať až 200 slov ale mne už nič viac nenapadá. Verím, že ty využiješ ponúkaný rozsah efektívnejšie.

Voliči

• Voličom je každý riadny člen MVS v zmysle štatútu MVS (čl. III, ods. 1 a čl. VI, ods. 3)

Spôsob volieb
• Voľby sa budú konať online na stránke https://mladi.sav.sk/volby2022/.
• Každý volič musí byť na stránke zaregistrovaný a prihlásený.
• Každý volič bude môcť odovzdať svoje hlasy maximálne šiestim kandidátom.
• Voľby sú tajné a nebude sa dať spätne dohľadať kto komu odovzdal hlas ani svoju voľbu neskôr meniť.

Výsledky volieb
• Výsledky volieb upravujú ustanovenia štatútu MVS (čl. VI):
• Predsedu/predsedníčkou a podpredsedami/podpredsedníčkami sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasov, rešpektujúc podmienku rozdelenia funkcií medzi oddelenia vied SAV.
• V prípade nezvolenia plného počtu (6) členov výboru MVS je povinnosťou aktuálnej predsedníčky výboru MVS (Mgr. Terézie Valkovičovej, PhD.) vyhlásiť doplňujúce voľby do jedného mesiaca od konania volieb.
• V prípade ak nedôjde v troch, po sebe konajúcich sa voľbách do výboru MVS k zvoleniu všetkých (6) členov výboru MVS, postupuje aktuálna predsedníčka MVS podľa štatútu MVS (čl. VII, ods. 2, písm. a).

• Ustanovujúce zasadnutie výboru MVS
Ustanovujúce zasadnutie výboru MVS v kompletnom zložení (6 členov) sa musí uskutočniť do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Ustanovujúce zasadnutie výboru MVS zvolá po dohode s novozvolenými členmi výboru MVS pôvodná predsedníčka MVS.
• Novozvolený predseda/predsedníčka výboru MVS predkladá Predsedníctvu SAV do 30 kalendárnych dní od ustanovujúceho zasadnutia zloženie kompletného výboru MVS (6 členov), čím žiada o vyslovenie dôvery (štatút MVS, čl. VI, ods. 9).
• Súčasťou prekladaného zloženia výboru MVS môže byť stručný návrh programového vyhlásenia výboru MVS.

Termíny
• Predkladanie kandidatúry (odovzdanie vizitiek) kandidátov je možné do 30. apríla 2022 / 23:59.
• Kandidatúry / vizitky budú zverejnené 1. mája 2022 / 13:59 na stránke https://mladi.sav.sk/volby2022/
• Voľby budú organizované od 1. mája 2022 / 14:00 do 10. mája 2022 / 23:59.
• Výsledky budú zverejnené 11. mája 2022 / 14:00.

Kandidáti

Kandidáti sú zobrazení podľa získaných hlasov

Voľby už skončili