Voľby vedenia skupiny Mladí vedci SAV

Príčiny a návrhy vzniku vedenia našej skupiny

V týchto voľbách si zvolíme 6 zástupcov/zástupkýň.
Predsedu a dvoch podpredsedov, ktorí budú z rozličných oddelení a troch tímlídrov, ktorí si následne vyberú do svojich tímov ľudí podľa vlastného uváženia či už zo svojho okolia, alebo dobrovoľníkov z celej SAV.
Kandidát s najvyšším počtom hlasov sa stane predsedom, podpredsedovia budú ľudia s najvyššími počtami hlasov z ďalších dvoch oddelení. A tímlídri budú ďalší traja s najvyššími počtami hlasov bez ohľadu na oddelenie či ústav.

Zameranie jednotlivých tímov, napr.:
Náborový/komunikačný tím je zodpovedný za získavanie a obnovovanie kontaktov na mladých zo všetkých ústavov SAV, vytváranie letákov o skupine, zbieranie a šírenie informácií o aktivitách našej skupiny.
Vedecký tím má za úlohu organizovať odborné semináre, workshopy, vzdelávanie ohľadom soft skills a informácie o zahraničných stážach. Bol by taktiež nápomocný pri organizovaní konferencií a rôznych súťaží s vedeckou tematikou.
Popularizačný tím má na starosti zviditeľnenie našej skupiny na internete, sociálnych médiách, pravidelne by vytváral a rozposielal newsletter a bol zodpovedný za webové stránky Mladých vedcov SAV.

Ak máte záujem sa aktívne venovať rozvoju skupiny Mladých vedcov SAV, pošlite nám krátku vizitku a my vás pridáme medzi kandidátov. Ideálne by bolo mať kandidátov zo všetkých ústavov a je nutné mať kandidátov zo všetkých oddelení. Volieb sa budú môcť zúčastniť len mladí zo SAV, a to bude podmienené registráciou na týchto stránkach.

Šír túto informáciu medzi všetkých mladých vo svojom okolí príp. navrhni nejakých kandidátov zo svojho ústavu či z okolia.

Pravidlá volieb vedenia skupiny Mladí vedci SAV

Čítaj pozorne

Účel volieb
Zvoliť 6 zástupcov/zástupkýň skupiny: 1 predsedu/predsedníčku, 2 podpredsedov/podpredsedníčky a 3 tímlídrov.
Toto vedenie bude zvolené na jeden kalendárny rok.

Kandidáti
Kandidátom môže byť každý doktorand/doktorandka či zamestnanec/zamestnankyňa niektorej inštitúcie SAV, ktorý/ktorá v roku 2018 dovŕši maximálne 35 rokov. Kandidát je povinný do určeného dátumu doručiť svoju krátku vizitku a fotku v odporúčanej forme a rozsahu. Vizitky aj so samostatnými fotkami posielajte na mladi-vedci@savba.sk

Forma vizitky
Vizitka by mala obsahovať stručné informácie o kandidátovi a jeho vízie, čo by chcel robiť pre skupinu Mladí vedci SAV. Rozsah textu vizitky je maximálne 200 slov. K vizitke je potrebné pripojiť aj fotku kandidáta.

Templát textu vizitky kandidáta:
Janko Hráško (Ing., PhD.)
Ústav výskumu hrachu SAV | 0. oddelenie | 29 rokov
Na PhD štúdium na ÚVH som nastúpil v roku 2013 a úspešne som ho ukončil minulý rok. Momentálne sa venujem výskumu vplyvu jedenia hrachu na výšku človeka.
V rámci skupiny mladých vedcov SAV by som sa snažil o zvýšenie získavania nových doktorandov nielen zo zahraničia ale aj z ríše fantázie.
Vo voľnom čase sa venujem najmä môjmu obľúbenému športu, basketbalu. Táto vizitka môže mať až 200 slov ale mne už nič viac nenapadá. Verím, že ty využiješ ponúkaný rozsah efektívnejšie.

Voliči
Voličom je každý doktorand/doktorandka, zamestnanec/zamestnankyňa niektorej inštitúcie SAV, ktorý/ktorá v roku 2019 dovŕši maximálne 35 rokov.

Spôsob volieb
Voľby sa budú konať online na stránke mladi.sav.sk. Každý volič musí byť na stránke zaregistrovaný a prihlásený. Každý volič bude môcť odovzdať svoje hlasy maximálne trom kandidátom. Voľby sú tajné a nebude sa dať spätne dohľadať kto komu odovzdal hlas ani svoju voľbu neskôr meniť.

Výsledky volieb
Predsedom/predsedníčkou sa stane kandidát s najvyšším počtom hlasov. Podpredsedami/podpredsedníčkami sa stanú dvaja kandidáti z ďalších dvoch oddelení s najvyšším počtom hlasov. Tímlídrami sa stanú ďalší traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov bez ohľadu na oddelenie.

Termíny
Zbieranie vizitiek kandidátov sa bude konať do 20. januára 2020.
Vizitky budú zverejnené 21. januára 2020 na stránke mladi.sav.sk. Voľby budú organizované od 27. januára 2020 do 29. januára 2020. Výsledky budú zverejnené 31. januára 2020.

Propagácia volieb
Za účelom zvýšenia účasti vo voľbách ich budeme pravidelne pripomínať na FB a pomocou emailov a taktiež prosíme všetkých mladých na SAV aby o voľbách informovali všetkých svojich mladých kolegov a distribuovali tieto letáky:

Newsletter
Ak si nechceš pamätať dátumy a chceš dostať upozornenie keď budeš môcť hlasovať a keď budú výsledky, zaregistruj sa na fórum a mi ti pošleme mail..